İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kalite Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kalite Birim Sorumlusu Görev Tanımına erişmek için tıklayınız.

Kalite Birim Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları:

1. Biriminde, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında zorunlu dokümantasyonun oluşturulmasını sağlar, TL/GNL/01 Dokümante Edilmiş Bilgi Yetki Talimatı çerçevesinde “hazırlayan” pozisyonuyla imzalar, SGDB kontrolünden geçirilmesini sağlar ve birim/proses üst amirine onaylatır.

2. KYS kapsamında yürütülen proje ve çalışmalar içerisinde, birimini ilgilendiren hususların kontrolünü ve takibini yapar.

3. Birim kalite ekiplerince hazırlanan çalışmaları inceler ve değerlendirir.

4. Birim kalite ekipleri arasındaki koordinasyon ve uyumu sağlar.

5. KYS birim faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için ekip ile personel arasındaki eşgüdümü sağlar.

6. Kalite Komisyonunca verilecek kalite sistemlerine ilişkin iş ve işlemleri birim içerisinde koordine ederek yerine getirilmesini sağlar.

7. KYS çalışmaları konusunda diğer çalışanları bilgilendir ve KYS içinde iletişimi sağlar.

8. KYS dokümanlarını PR/GNL/02Dokümante Edilmiş Bilgiler İşlem Prosedürü çerçevesinde, ilgisine göre dağıtır, saklar, yürürlükten kaldırılanları toplar ve etkin bir şekilde arşivler.

9. KYS ile ilgili kayıtları, resmi yazışmaları hazırlar.

10. Birimini ilgilendiren faaliyetlerin, her yılın başında yayımlanan Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Planı çerçevesinde, yürütülmesini sağlar, kontrollerini yapar, uygunsuzlukları belirler ve düzeltici faaliyet (DF) önerir, belirlenen DF’nin başlatılmasını sağlar ve LS/GNL/06 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi çerçevesinde bu faaliyetleri izler.

11. Birim içinde, KYS değerlendirme toplantılarını organize eder.

12. KYT’nin daveti ile Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarına katılır.

13. Birim amirinin izinli veya görevli olduğu zamanlarda KYS ile ilgili sorumluluklarını birim amiri adına yerine getirir.

14. Birimlerde yapılacak iç tetkik ve dış tetkik çalışmalarında tetkikçilere refakat eder.

15. Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)’nde biriminin sorumluluğunda olan Dokümante Edilmiş Bilgi (DEB)’lerin kontrollerini düzenli aralıklarla yapar ve güncelliğini sağlar.

Kalite Birim Sorumlusunun Yetkileri:

1. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının resmi plan dâhilinde yürütülmesini sağlama,

2. KDYS ve Kurumsal Değerlendirme Sistemini iyileştirme,

3. TL/GNL/01 Dokümante Edilmiş Bilgi Yetki Talimatı çerçevesinde DEB’ler için “hazırlayan” pozisyonu ile imza yetkisine sahip olma,

4. Standarda aykırı olduğu saptanan hususlarda DF açma yetkisi.

Menüyü Kapat